میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 2,200 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 2,200 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 2,200 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 2,200 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 2,200 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی