ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 7,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 12,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 13,000 تومان اضافه به سبد خرید
فینگرفود

رول کالباس و پنیر ( 20 عددی )

هر عدد 75,000 تومان اضافه به سبد خرید

اسپرینگ رول سبزیجات ( 20 عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

قلقلی مرغ کنجدی (20 عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید

خیار، پنیر، ژانبون ( 20عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا مارگریتا ( 25عددی)

هر عدد 85,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا سالامی (25عددی)

هر عدد 110,000 تومان اضافه به سبد خرید

کاناپه اولویه ( 20عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

باکس 6 عددی هایپ

هر عدد 54,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب گازدار 6 عددی

هر عدد 24,000 تومان اضافه به سبد خرید
سالاد ها

سالاد سبز لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد سزار لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد یونانی لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد فتوش لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد آسیایی لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد کینوا لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 7,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 12,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 13,000 تومان اضافه به سبد خرید
فینگرفود

رول کالباس و پنیر ( 20 عددی )

هر عدد 75,000 تومان اضافه به سبد خرید

اسپرینگ رول سبزیجات ( 20 عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

قلقلی مرغ کنجدی (20 عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید

خیار، پنیر، ژانبون ( 20عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا مارگریتا ( 25عددی)

هر عدد 85,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا سالامی (25عددی)

هر عدد 110,000 تومان اضافه به سبد خرید

کاناپه اولویه ( 20عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

باکس 6 عددی هایپ

هر عدد 54,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب گازدار 6 عددی

هر عدد 24,000 تومان اضافه به سبد خرید
سالاد ها

سالاد سبز لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد سزار لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد یونانی لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد فتوش لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد آسیایی لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد کینوا لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 7,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 12,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 13,000 تومان اضافه به سبد خرید
فینگرفود

رول کالباس و پنیر ( 20 عددی )

هر عدد 75,000 تومان اضافه به سبد خرید

اسپرینگ رول سبزیجات ( 20 عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

قلقلی مرغ کنجدی (20 عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید

خیار، پنیر، ژانبون ( 20عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا مارگریتا ( 25عددی)

هر عدد 85,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا سالامی (25عددی)

هر عدد 110,000 تومان اضافه به سبد خرید

کاناپه اولویه ( 20عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

باکس 6 عددی هایپ

هر عدد 54,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب گازدار 6 عددی

هر عدد 24,000 تومان اضافه به سبد خرید
سالاد ها

سالاد سبز لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد سزار لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد یونانی لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد فتوش لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد آسیایی لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد کینوا لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 7,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 12,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 13,000 تومان اضافه به سبد خرید
فینگرفود

رول کالباس و پنیر ( 20 عددی )

هر عدد 75,000 تومان اضافه به سبد خرید

اسپرینگ رول سبزیجات ( 20 عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

قلقلی مرغ کنجدی (20 عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید

خیار، پنیر، ژانبون ( 20عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا مارگریتا ( 25عددی)

هر عدد 85,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا سالامی (25عددی)

هر عدد 110,000 تومان اضافه به سبد خرید

کاناپه اولویه ( 20عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

باکس 6 عددی هایپ

هر عدد 54,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب گازدار 6 عددی

هر عدد 24,000 تومان اضافه به سبد خرید
سالاد ها

سالاد سبز لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد سزار لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد یونانی لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد فتوش لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد آسیایی لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد کینوا لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 7,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 9,800 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 12,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 13,000 تومان اضافه به سبد خرید
فینگرفود

رول کالباس و پنیر ( 20 عددی )

هر عدد 75,000 تومان اضافه به سبد خرید

اسپرینگ رول سبزیجات ( 20 عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

قلقلی مرغ کنجدی (20 عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید

خیار، پنیر، ژانبون ( 20عددی)

هر عدد 80,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا مارگریتا ( 25عددی)

هر عدد 85,000 تومان اضافه به سبد خرید

لقمه پیتزا سالامی (25عددی)

هر عدد 110,000 تومان اضافه به سبد خرید

کاناپه اولویه ( 20عددی)

هر عدد 70,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

باکس 6 عددی هایپ

هر عدد 54,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب گازدار 6 عددی

هر عدد 24,000 تومان اضافه به سبد خرید
سالاد ها

سالاد سبز لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد سزار لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد یونانی لیوانی

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد فتوش لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد آسیایی لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

سالاد کینوا لیوانی

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی